;

سخـن دبیـر جشنـواره

جشنـواره نه ب جنـگ
شیـرین پارسـا

آغاز می کنم با نام حضرت دوست که جز زیبایی نیست و سلام به شما عزیزانم ، که مخاطبان ، حامیان و شرکت کنندگان اولین دوره جشنواره " نه ب جنگ" هستید. عزیزانم که با زبان هنر، صلح را طلب کرده و ندای راستین میهنمان، ایران، که کلامی جز، جهانی بدون جنگ نیست را با جشنواره بدون مرز به گوش جهانیان می رسانند. تا جهان بدون ظلم ، ایستاده ایم به صلح. سربلند باشید. دبیر جشنواره:شیرین پارسا