;

همـکاران جشنـواره

فنـاوری اطلاعات


مهنـدس مسعود فتـح الهی


امیرحسین خلیفه

مهندس امیـرحسین خلیـفه

رسـانـه


الهه نعیمی مکرم

الهه نعیمی مکرم


موسی زاده

میلاد موسی زاده

تشریفات


نیکبخت

محمد نیکبخت

روابط عمومی