;

هیئـت داوران

امیر اسفندیاری

امیر اسفندیاری

آشنایی بیشتـر
بهـرام عظیـمی

بهـرام عظیـمی

آشنایی بیشتـر
حمیـد بهمـنی

حمیـد بهمـنی

آشنایی بیشتـر
محمـد رضـا میـرحسیـنی

محمـد رضـا میـرحسیـنی

آشنایی بیشتـر
محسـن جسـور

محسـن جسـور

آشنایی بیشتـر
امیر عابدی

امیر عابدی

آشنایی بیشتـر
سعیـد حـق زارع

سعیـد حـق زارع

آشنایی بیشتـر
عبدالعلی  حدادیان

عبدالعلی حدادیان

آشنایی بیشتـر
محمـد حمـادی

محمـد حمـادی

آشنایی بیشتـر
محمد امین بنی تمیم

محمد امین بنی تمیم

آشنایی بیشتـر
علـی صـدر

علـی صـدر

آشنایی بیشتـر
سـارا قضـاوتـی

سـارا قضـاوتـی

آشنایی بیشتـر
میلاد قلیچ

میلاد قلیچ

آشنایی بیشتـر
پریسا قهرمانی

پریسا قهرمانی

آشنایی بیشتـر