;
محمـد رضـا میـرحسیـنی

محمـد رضـا میـرحسیـنی


متولد1355 – رامسر تدوین رشته بازیگری درمقطع کاردانی وکارشناسی،رشته های دستیاری کارگردانی نمایش ونمایش عروسکی ، بازیگری کمدی وبازیگری کودک ونوجوان دردانشگاه علمی-کاربردی - بازیگر- کارگردان - گوینده – موزیسین – مدرس دانشگاه - داورجشنوارۀ مونولوگ درکنار سیروس الوند،مسعودآب پرور،حمیدرضانعیمی - داورجشنوارۀ نمایش نامه خوانی - کد تدریس دانشگاه علمی – کاربردی : 8804147 - کدتدریس دانشگاه هنرومعماری : 28504 - تدریس درآموزشگاه های سینمایی - لیسانس بازیگری ازدانشگاه سوره (تهران) - فوق لیسانس کارگردانی تئاترازدانشگاه هنرومعماری(تهران مرکز) - طراحی رشته ها دردانشگاه علمی - کاربردی - طراحی پودمان ها - بازیگری تئاتر - بازیگری جلو دوربین - دستیاراول کارگردان - برنامه ریزی - مهارت وتوانایی آموزشی - عضویت درانجمن بازیگران خانه تئاتر و انجمن بازیگران دانش آموخته